Alexey Bukarev vs Talgat Zhiyentayev

Male Super Heavyweight 21E

Player statistic

Round 2
    1:58 Sub (Bulldog Choke) Talgat Zhiyentayev