Delyan Georgiev, Bulgaria's World Champion Takes Over Pound-For-Pound Rankings